micha1520 (micha1520) wrote,
micha1520
micha1520

Это дно, друзья... Нет, это - днищеЪ...

Андрэй Кім: Мару перакласцi фiльм «Уладар пярсцёнкаў» на беларускую мову

Мечтаю перевести Властелин Колец на белорусский.


У «Маскве» гавораць па-беларуску, год 2017. Гэта не мары Альгерда і не пачатак альтэрнатыўнай версіі рамана Віктара Марціновіча. Гэта праект «Беларускія ўікэнды» ад кампаніі «Кінаконг», якая агучвае фільмы на беларускую мову. Мы сустрэліся з заснавальнікам праекта Андрэем Кімам і абмеркавалі, чаму міліцыянтам варта раўняцца на Бэтмэна, як праводзіць беларусізацыю праз кіно і чаму беларусы – падлеткавыя пракрастынатары

В «Москве» говорят по-белорусски, год 2017. Это не мечты Ольгерда и начало альтернативной версии романа Виктора Мартиновича. Это проект «Белорусские уикенды» от компании «Кинаконг», которая озвучивает фильмы на белорусский язык. Мы встретились с основателем проекта Андреем Кимом и обсудили, почему милиционерам стоит равняться на Бэтмена, как проводить белорусизацию через кино и почему белорусы – подростковые пракрастынатары– Андрэй, ты публічны чалавек ужо шмат гадоў. СМІ называюць цябе грамадскім актывістам, былым палітвязнем, а ў апошнія гады ўсё больш заснавальнікам і кіраўніком праекта «Кінаконг». Ці досыць гэтых вызначэнняў, каб сказаць, хто такі Андрэй Кім?

– Заўсёды хочацца, каб іншыя бачылі цябе так, як ты бачыш сябе сам. А калі гэта не супадае, пачынаеш раздражняцца. Так, я былы палітвязень, але я ў жыцці ніводнага дня не займаўся палітыкай. На жаль, да мяне прычапіўся гэты ярлык. Асабліва здзіўлялі сітуацыі, калі раней журналісты звярталіся да мяне як да эксперта ў геапалітыцы і эканоміцы. Так, я заўсёды маю вызначаную пазіцыю, як грамадскую, так і палітычную. Але ж да турмы я працаваў у кіно, а пасля таксама працягнуў займацца рэчамі, далёкімі ад палітыкі. Пазней, калі я заснаваў баі падушкамі, мяне доўгі час называлі арганізатарам баёў падушкамі. А пасля мяне сталі зваць проста мянчук Андрэй Кім.

– Андрей, ты публичный человек уже много лет. СМИ называют тебя общественным активистом, бывшим политзаключенным, а в последние годы все более основателем и руководителем проекта «Кинаконг». Или достаточно этих определений, чтобы сказать, кто такой Андрей Ким? – Всегда хочется, чтобы другие видели тебя так, как ты видишь себя сам. А если это не совпадает, начинаешь раздражаться. Да, я бывший политзаключенный, но я в жизни ни одного дня не занимался политикой. К сожалению, ко мне прицепился этот ярлык. Особенно удивляли ситуации, когда ранее журналисты обращались ко мне как к эксперту в геополитике и экономике. Да, я всегда имею определенную позицию, как общественную, так и политическую. Но ведь до тюрьмы я работал в кино, а после также продолжил заниматься вещами, далекими от политики. Позже, когда я основал бои подушками, меня долгое время называли организатором боев подушками. А после меня стали называть просто минчанин Андрей Ким.

– У 2007-м, калі цябе затрымалі ў другі раз, перад адпраўкай на Акрэсціна ты адмовіўся здымаць крыж, тады цябе павалілі на зямлю, закавалі ў кайданкі і сілай яго сарвалі. Why?

– Кінематаграфічна, так? (Усміхаецца) Таму што так можна. Яны ідуць па шляху найменшага супраціву. Улада заўжды разбэшчвае. Давай я патлумачу на прыкладзе коміксаў. У чым найвялікшая сіла любога сапраўднага супергероя? Не ў яго суперсіле, а ў адсутнасці таго, што ўласціва любому з нас: карумпаванасці чалавечага сэрца. Мой любімы супергерой – Бэтмэн. У яго няма ніякіх суперсілаў, акрамя таго што ён не карумпуецца. Ён, маючы мільярды долараў і абсалютную ўладу над горадам, не становіцца горш, як стаў бы любы іншы чалавек. Нерэальна не тое, што Супермэн лётае, а Чалавек-Павук пускае павуцінне, а тое, што яны ў рэшце рэшт не робяцца тыранамі, дыктатарамі. Міліцыя мусіць быць нашымі супергероямі, але над імі няма добрага кантролю. Ён патрэбны не таму, што яны кепскія людзі, а таму, што ў іх ёсць улада.

– В 2007-м, когда тебе задержали во второй раз, перед отправкой на Окрестина ты отказался снимать крест, тогда тебя повалили на землю, заковали в наручники и силой его сорвали. Why? – Кінематаграфічна, так? (Улыбается) Потому что так можно. Они идут по пути наименьшего сопротивления. Власть всегда развращает. Давай я поясню на примере комиксов. В чем величайшая сила любого настоящего супергероя? Не в его суперсіле, а в отсутствии того, что свойственно любому из нас: коррумпированности человеческого сердца. Мой любимый супергерой – Бэтмен. У него нет никаких суперсілаў, кроме того что он не карумпуецца. Он, имея миллиарды долларов и абсолютную власть над городом, не становится хуже, как стал бы любой другой человек. Нереально не то, что Супермен летает, а Человек-Паук пускает паутину, а то, что они в конце концов не делаются тиранами, диктаторами. Милиция должна быть с нашими супергероями, но над ними нет хорошего контроля. Он нужен не потому, что они плохие люди, а потому, что у них есть власть.


– «Кінаконг» – унікальны для Беларусі праект, які займаецца прафесійнай агучкай фільмаў на беларускую мову. Чаму ты вырашыў яго стварыць?

– Некалькі гадоў таму я ішоў каля аднаго з менскіх кінатэатраў і падумаў: «Чаму за 20 год незалежнасці краіны амаль усе фільмы, якія паказваюць, агучаны па-руску? І чаму большасць з іх такі шлак?» Пры гэтым я ведаў, што ёсць шмат крутых, нават геніяльных фільмаў, якія ў пракаце ніколі не ішлі. Вось мы і пачалі агучваць іх, а праз некаторы час зладзілі фармат «Беларускіх уікэндаў». Зараз гэта выглядае як тры паказы ў кінатэатры «Масква», прымеркаваныя да нейкай падзеі. Апошнім быў мультфільм «Маленькі прынц», які мы прэзентавалі да дня народзінаў Антуана дэ Сэнт-Экзюперы. З ім жа мы ўпершыню распачалі паказы ў рэгіёнах. «Уікэнды» сабралі поўныя залі ў Горадні, Магілёве і Гомелі.

Каманда ў нас невялікая, каля дваццаці чалавек. Мая жонка – дырэктар па перакладах. Я акрамя агучкі раней рабіў амаль што ўсё.


– «Кинаконг» – уникальный для Беларуси проект, который занимается профессиональной озвучкой фильмов на белорусский язык. Почему ты решил его создать? – Несколько лет назад я шел возле одного из минских кинотеатров и подумал: «Почему за 20 лет независимости страны почти все фильмы, которые показывают, озвучен по-русски? И почему большинство из них такой шлак?» При этом я знал, что есть много крутых, даже гениальных фильмов, которые в прокате никогда не шли. Вот мы и начали озвучивать их, а через некоторое время устроили формат «Белорусских уикендов». Сейчас это выглядит как три показы в кинотеатре «Москва», приуроченные к какой-то события. Последним был мультфильм «Маленький принц», который мы презентовали до дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери. С ним же мы впервые предприняли показы в регионах. «Уикенды» собрали полные залы в Гродно, Могилеве и Гомеле. Команда у нас небольшая, около двадцати человек. Моя жена – директор по переводам. Я кроме озвучки раньше делал почти что все.


Продолжить наслаждение беламовой и дочитать до конца можно здесь:
https://34mag.net/post/inteview-andrej-kim
Tags: Белорусские зарисовки, Дебилы блядь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 11 comments